Quantcast
 • Nachiket Prakashan's मिळकत हस्तांतरण आणि दस्ते by Adv. R. R. Shrigondekar | Milkat Hastantaran Ani Daste

About the Book:

This is a book on मिळकत हस्तांतरण आणि  दस्ते  which includes all the information regarding 7/12  and other topics related to it.

Contents of the Book:

भाग - १

मिळकत हस्तांतरण, प्रकार पद्धती , परवानग्या , खबरदारी व प्रमुख मुद्दे 

 1. विषय प्रवेश
 2. स्थावर मिळकत हस्तांतर / हस्तांतरण तस्यम बाबी 
 3. मिळकत हस्तांतरण करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या 
 4. हस्तांतरणाचे प्रकार 
 5. हस्तांतरण व आयकर कायदा 
 6. हस्तांतरण व वतन कायदा 

भाग - २

 1. विसर पावती 
 2. भाडे करार 
 3. गहाणखत 
 4. लिव्ह and लायसेन्स चा करार ११ महिने मुदतीचा 
 5. हक्कसोड पत्र 
 6. अदलाबदल पत्र
 7. व्यवस्थापन पत्र 
 8. खरेदी खत (नमुना एक )
 9. दावा योग्य मागणीचे अधिकार पत्र 
 10. साठेखत
 11. वाटणी पत्र
 12. भाडे पट्टा दीर्घ मुदतीचा 
 13. कुलमुखत्यार  
 14. ताबा पावती
 15. तबदिली पत्र (असाईनमेंट डीड  )
 16. समजुतीचा करारनामा (Menorandum of understanding)
 17. खरेदी खत 

भाग ३ 

सर्च रिपोर्ट /शोध अहवाल

सर्च रिपोर्ट /शोध अहवाल (नमुना एक)

सर्च रिपोर्ट /शोध अहवाल (नमुना दोन)

सर्च रिपोर्ट /शोध अहवाल (नमुना तीन)

सर्च रिपोर्ट /शोध अहवाल (नमुना चार)

भाग चार 

जाहीर नोटीस

जाहीर नोटीस (नमुना एक)

जाहीर नोटीस (नमुना दोन)

जाहीर नोटीस (नमुना तीन)

जाहीर नोटीस (नमुना चार)

जाहीर नोटीस (नमुना पाच)

जाहीर नोटीस (नमुना सहा )

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Nachiket Prakashan's मिळकत हस्तांतरण आणि दस्ते by Adv. R. R. Shrigondekar | Milkat Hastantaran Ani Daste

 • Rs150.00