Quantcast
 • Ashok Grover's Watan Atiyata Inam Laws [Marathi] | वतन- अतियात-इनाम कायदे by Adv. Vishnu S. Khanke

Contents of the Book:

 1. हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा, १९५२
 2. हैद्राबाद अतियात चौकशी नियम, १९५४
 3. इनामे (बक्षिसे) आणि रोख अनुदाने नष्ट करणे कायदा, १९५४
 4. हैद्राबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नियमावली, १९६०
 5. हैद्राबाद इनामे  नष्ट करणे (दुरुस्ती) कायदा, १९५९
 6. हैद्राबाद रोख अनुदाने नष्ट करणे (दुरुस्ती) कायदा, १९६०
 7. महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५३
 8. महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत नियम, १९५९
 9. महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे नाहीसे होण्याबाबत (नुकसानभरपाई बंधपत्र) नियम, १९५६
 10. महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन रद्द करण्याबाबत अधिनियम, १९५८
 11. महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन रद्द करण्याबाबतचा  नियम,  १९५९
 12. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वाटणे नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५०
 13. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वाटणे नाहीशी करण्याबाबत नियम, १९५१ 
 14. महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहीवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम , १९५५
 15. महाराष्ट्र जात इनामे नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९५२
 16. महाराष्ट्र खोती नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९४९
 17. महाराष्ट्र वंशपरंपरागत पदे  अधिनियम, १८७४
 18. महाराष्ट्र शिलोत्री अधिकार (कुलाबा) नाहीसे होण्याबाबत अधिनियम, १९५५
 19. महाराष्ट्र शिलोत्री अधिकार (कुलाबा) नाहीसे होण्याबाबत नियम, १९५५
 20. कोल्हापूर सरंजामी जहागिरदारांचे सरंजामाचे तडजोड करण्याबाबतचे नियम, १९५४
 21. कोल्हापूर सरंजामी जहागिरदारांचे सरंजाम (पुन: स्थापन) नियम, १९५७
 22. मुंबई शहर (इनाम व विशेष) भू-धारणापद्धती नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र जमीन  महसूल अधिनियम (सुधारणा) अधिनियम, १९६९
 23. मुंबई शहर (इनामी व विशेष भू-धारणापद्धती) नाहीशी करण्याबाबत नियम, १९७२

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ashok Grover's Watan Atiyata Inam Laws [Marathi] | वतन- अतियात-इनाम कायदे by Adv. Vishnu S. Khanke

 • Rs495.00


Related Books

Tags: Watan Atiyata Inam Laws, Ashok Grover & Company, Adv. Vishnu S. Khanke, वतन- अतियात-इनाम कायदे